Trūksta informacijos?

Parašyk mums, ko trūksta šiame puslapyje.11: rasinės ir etninės mažumos

Įvairovės aspektai

Tolesnėse gairėse yra paliečiami įvairūs gyvenimo patirties aspektai, vienokiu ar kitokiu būdu persidengiantys bei lemiantys asmens tapatybės jausmą, santykius su jo socialine ir kultūrine aplinka.

Tolesnėse gairėse yra paliečiami įvairūs gyvenimo patirties aspektai, vienokiu ar kitokiu būdu persidengiantys bei lemiantys asmens tapatybės jausmą, santykius su jo socialine ir kultūrine aplinka. Sąveikiškumo sąvoka yra vartojama, siekiant apibūdinti kintantį, įvairialypį ir unikalų poveikį, kurį asmens gyvenimui gali daryti tokie veiksniai kaip rasė, etniškumas, kultūra, lytis, amžius, seksualinė orientacija, klasė ir negalė. Sąveikiškumas yra apibrėžiamas daugialypėmis tapatumo, skirtingumo ir atskirties kategorijomis. Siekiant suprasti, kaip šios kategorijos sąveikauja tarpusavyje, keliami klausimai apie įtraukimą (įvairovė pačiose kategorijose), nelygybę (t. y. tam tikrą santykinę vietą galios ir privilegijų hierarchijoje), panašumus (t. y. panašumus tarp kategorijų, kurios paprastai yra laikomos labai skirtingos). Tolesnėse gairėse yra paliečiama po vieną esminį įvairovę lemiantį konstruktą; vis dėlto skaitytojai turėtų žvelgti į juos per sąveikiškumo prizmę.

Pagrindimas

11 gairė. Psichologai stengiasi suprasti, su kokiais sunkumais, susijusiais su daugialypėmis ir dažnai viena kitai prieštaraujančiomis normomis, vertybėmis ir įsitikinimais, tenka susidurti rasinėms ir etninėms mažumoms priklausančioms lesbietėms, gėjams ir biseksualiems asmenims.

Rasinėms, etninėms ir kultūrinėms mažumoms priklausančios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys susiduria ne tik su plačiojoje visuomenėje, bet ir mažumos kultūroje paplitusiomis normomis, vertybėmis ir įsitikinimais homoseksualumo ir biseksualumo atžvilgiu. Yra duomenų, rodančių, jog kultūriniai skirtumai, susiję su šiomis normomis, vertybėmis, įsitikinimais ir nuostatomis, gali kelti daug streso ir paveikti lesbiečių, gėjų ir biseksualių vyrų ir moterų fizinę ir psichinę sveikatą. Pastaruoju metu taip pat atsirado prieštaraujančių duomenų, rodančių, jog lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys, kilę iš įvairių rasinių, etninių ir kultūrinių mažumos grupių, gali pasižymėti žemesniais psichinės sveikatos problemų rodikliais. Tikėtina, kad įgūdžiai, įgyti derantis dėl vieno stigmatizuoto tapatybės aspekto, gali praverti ir apsaugoti asmenį nuo kitų stigmatizacijos formų.

Nepaisant to, rasinėms, etninėms ir kultūrinėms mažumoms priklausančioms lesbietėms, gėjams ir biseksualiems asmenims daugialypių tapatybės aspektų integracija gali kelti nemenką iššūkį. Pavyzdžiui, lesbietė, gėjus ar biseksualus asmuo, priklausantis rasinei mažumai, gali išgyventi „lojalumo konfliktą“, kai tapatinimasis su LGB bendruomene disonuoja su tam tikra rasine, etnine ar kultūrine grupe, kuriai asmuo taip pat jaučiasi priklausantis. Dėl šių lojalumo konfliktų tam tikrai rasinei, etninei ar kultūrinei mažumai priklausanti lesbietė, gėjus ar biseksualus asmuo gali jausti, kad jie niekada visiškai nepriklausys jokiai grupei. Be nuolatinių derybų dėl savo seksualinės orientacijos rasinei mažumai priklausančios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys taip pat patiria rasizmą ir diskriminaciją ir lesbiečių, gėjų ir biseksualių žmonių bendruomenėse. Iš įvairių rasinių, etninių ir kultūrinių mažumų kilusios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys, kurie taip pat patiria ir kitas su amžiumi, geografine padėtimi, imigracijos statusu, prastu kalbos mokėjimu, kultūriniu statusu, socialine klase ir negale susijusias marginalizacijos formas, susiduria su dar didesniais iššūkiais.

Taikymas

Psichologai stengiasi suprasti, kaip priklausymas įvairioms mažumų grupėms gali apsunkinti ir pagilinti jų klientų problemas. Pavyzdžiui, psichologai savo darbe skatinami atsižvelgti į tai, kokį poveikį klientams daro jų kilmės kultūrose paplitęs požiūris į homoseksualumą ir biseksualumą bei stigmatizacija, įvertinti lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų bendruomenėse paplitusio rasizmo pasekmes. Be to, veiksmingam darbui su šiais klientais užtikrinti, svarbu jautriai reaguoti į sąveiką tarp įvairių persidengiančių socialinių tapatybių ir statusų sluoksnių (t. y. socialinės klasės, lyties vaidmenų, religinių įsitikinimų.

Psichologai stengiasi padėti klientams atpažinti veiksmingas įveikos strategijas bei kitus apsauginius veiksnius, kuriuos rasinei, etninei ar kultūrinei mažumai priklausančios lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys išplėtojo, susidurdami su daugialype marginalizacija. Psichologai taip pat skatinami suprasti bei padėti savo homoseksualiems ir biseksualiems klientams atkreipti dėmesį į pyktį, frustraciją ir skausmą, kurie jie patyrė tiek dėl priklausymo rasinei, etninei ar kultūrinei mažumai, tiek dėl seksualinės orientacijos.

Trūksta informacijos?

Susiję straipsniai