Erdvė bendruomenei

Space for Community

© Kreivės

LGBT+ socialinis-kultūrinis aktyvizmas ir parama

Džiaugiamės pristatydami šiuo metu didžiausią „In corpore“ įgyvendinamą projektą, remiamą Aktyvių piliečių fondo, EEE finansinio mechanizmo.

LGBT+ bendruomenė ne tik susiduria su diskriminacija iš išorės, susijusia su padidėjusia smurto rizika bei menkesnėmis galimybėmis, bet ir labiau kenčia dėl streso, depresijos, sumažėjusios savivertės, savidestrukcinio elgesio, tačiau sunkumus LGBT+ žmonės dažnai išgyvena vieni ir nesikreipia pagalbos, nes ji yra (ar atrodo) nepasiekiama ar nepatikima. Lietuvoje trūksta atvirų ir saugių socialinių-kultūrinių erdvių, bendruomenės įgalinimo iniciatyvų.

Projektu „Erdvė bendruomenei: LGBT+ socialinis-kultūrinis aktyvizmas ir parama“ siekiama įgalinti LGBT+ bendruomenę, apimančią ne tik neheteroseksualius ir translyčius žmones, bet ir jų artimuosius, vystant bendruomenei skirtą socialinę-kultūrinę platformą ir psichologinio palaikymo bei emocinės ir informacinės paramos galimybes.

Pasitelkiant egzistuojančias platformas bei dvišalį bendradarbiavimą, vystoma socialinio-kultūrinio LGBT+ aktyvizmo erdvė, susidedanti iš atvirų filmų peržiūrų, diskusijų, skaitymų ir kitų renginių, pradėto kurti queer archyvo ir bendruomenės socialinio-kultūrinio centro bei informacinės kampanijos. Taip pat kuriamos naujos ir patobulintos esamos LGBT+ bendruomenei skirtos psichologinio palaikymo, emocinės ir informacinės paramos paslaugos, apimančios individualų konsultavimą ir pagalbą grupėse, LGBT+ artimųjų palaikymo grupės vystymą, atnaujintą svetainę isgirsti.lt, serijos mokymų emocinės paramos savanoriams, susitikimų (užsiėmimų) su mokiniais regionuose, kitų pagalbos galimybes pristatančių sklaidos priemonių. Atskiras dėmesys skiriamas organizacijų plėtrai ir gebėjimams stiprinti.

Projektas įgyvendinamas kartu su „Jaunimo linija“, Kauno socialiniu centru „Emma“ bei Oslo kino festivaliu „Oslo/Fusion“. Projektas iš dalies finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto naujienos

Projekto atidarymas

2021.04.19 / Buriantis į bendruomenes, dalis jų išgyventų istorijų lieka benamės arba apgyvendinamos neišgirstos. „išgir̃stì“ – tai kultūrinė-socialinė erdvė Vilniuje, Naujininkuose, kuri iš lėto įkurdina neheteronormatyvias patirtis.

Erdvė ir projektas „Erdvė bendruomenei“ atidaromi tarpdisciplininio menininko Anton Karyuk paroda „Guilty Fresher“ 2021.04.19–05.14. Tai – dalis Lietuvoje gyvenančio ukrainiečių kilmės menininko projekto, tyrinėjančio seksualinių fetišų spektrus ir jų estetinius komponentus.

„išgir̃stì“ erdvę siekiama įveiklinti LGBT+ bendruomenės poreikiams. Čia pradėtas kaupti queer archyvas. Renkami artefaktai – leidiniai, nuotraukos, asmeniniai užrašai ir daiktai, kurie dėliotų istoriją ar pateiktų jos queer interpretaciją, nutylėtą požiūrio tašką.

Prie archyvo kviečiama prisidėti Lietuvos queer meno raidai aktualiais įrašais ir kitais asmeninei ar bendruomenės istorijai svarbiais objektais. „išgir̃stì“ taip pat laukia LGBT+ menininkų iniciatyvų, pasiūlymų parodoms bei susitikimams.

Mus aplankyti galite tik iš anksto užsiregistravę.

Atsinaujinusi isgirsti.lt ir naujos paslaugos

2021.01.26 / Tikėjomės pirmiausia pristatyti mūsų naująją socialinę-kultūrinę erdvę Vilniaus Naujininkuose, tačiau suprantame, kad dar teks palaukti. Tad pradedame nuo atnaujintos mūsų virtualiosios erdvės. Be naujo rūbo yra ir nemažai naujos informacijos. Bus dar daugiau.

isgirsti.lt gali rasti ir skiltį apie naujas psichologinės pagalbos ir palaikymo galimybes LGBT+ žmonėms ir jų artimiesiems.

„išgirsti“ portalas ir „Facebook“ paskyra tampa ir pagrindiniais asociacijos „In corpore“ internetiniais namais (iki šiol egzistavusios atskira svetainė ir paskyra bus pašalintos).

Ačiū prie atnaujinimo dirbusiai komandai. Ir ačiū menininkui Anton Karyuk (antonkaryuk.com) už iliustracijas ir konsultacijas. Rašykite mums, jei turite pastabų ar pageidavimų dėl svetainės turinio. Mes stengsimės jį pildyti ir įvairinti.

LGBT+ Social-cultural Activism and Support

We are happy to present currently our largest project, supported by the Active Citizens Fund, EEA Grants.

LGBT+ community not only face discrimination from the outside, increased risk of abuse and fewer opportunities, but also more often suffer from stress, depression, lower self-esteem, self-destructive behaviours. However, often LGBT+ people suffer alone and do not seek for help, since it is not available or reliable (or is seen as such). In Lithuania there is a lack of open and safe social-cultural spaces, initiatives of community empowerment.

The project “Space for Community: LGBT+ Social-cultural Activism and Support” aims to empower LGBT+ community, including not only non-heterosexual and transgender people but also their families, by developing social-cultural platform dedicated for the community and possibilities of emotional and informational support and psychological help.

Building upon the existing platforms and bilateral cooperation, we are developing a space for social-cultural LGBT+ activism, consisting of open and semi-open film screenings, discussions, queer readings and other events, started queer archive and social-cultural centre, informational campaign. We are also creating some new services of emotional and informational support and psychological help, and improving already existing ones, encompassing individual and group counselling, developing of the support group for the families (mainly parents) of LGBT+, updated portal isgirsti.lt, training activities for emotional support volunteers, meetings (activities) with youth at regional schools, other outreach activities. There will be additional attention paid to development and capacity building of the organisations implementing the project.

The project is implemented together with the emotional support helpline “Youth Line”, social centre “Emma” from Kaunas and film festival “Oslo/Fusion” from Oslo. The project is supported by the Active Citizens Fund, EEA Grants.

Project news

Project opening

19.04.2021 / As communities form, some of the stories they live through remain homeless or get housed without being properly heard. The cultural-social space “išgir̃stì”, located in the middle of the working-class residential neighbourhood of Naujininkai in Vilnius, is a place for non-heteronormative narratives.

The space and the project “Space for Community” open with “Guilty Fresher”, an art exhibition by Anton Karyuk, 21.04–14.05.2021. It is part of a wider project by the Lithuanian-based Ukrainian artist exploring the spectra of sexual fetishes and their aesthetic components.

The “išgir̃stì” space seeks to serve the LGBTQ+ community. It will house a queer archive, a collection of publications, images, recordings and other artefacts with the view to construct a history or its queer interpretation, a point of view hitherto unheard.

“išgir̃stì” invites everyone to contribute to the archive with objects significant for personal or community queer history. The new cultural-social space is also open to initiatives, exhibitions and meetings of LGBTQ+ artists and curators.

You can visit us only upon registration.

Fresh isgirsti.lt and new services

26.01.2021 / We were hoping firstly to introduce our new social-cultural space in Naujininkai, Vilnius, but we understand that we will just have to wait more. Thus we are starting with our updated virtual home. Apart from new looks one can find a lot of new information (mostly in Lithuanian though). More to come.

On isgirsti.lt one can also find some information about our new psychological support services for an extended LGBT+ community.

“išgirsti” website and Facebook page become the main virtual home for the Association “In Corpore” too (separate sites will be removed).

Thanks for the team which has been working hard on this renovation, and a separate thanks to the artist Anton Karyuk (antonkaryuk.com) for all the illustrations and consultations. Let us know if you have some suggestions or remarks about the content. We will do our best to diversify it and add new information soon.