Anton Karyuk. Neseniai neseniai

2024.04.11–14

Neringos Dangvydės archyvo pristatymas
Anton Karyuk paroda

„Ką aš čia matau? – sušuko jis. – Taigi mano sodininkė su virėja bučiuojasi! Jūs pažeidėte šitos šalies įstatymus, nes čia uždrausta mylėti.“*

Rašytojos, poetės, literatūros kritikės, redaktorės, vertėjos, pasakų knygos „Gintarinė širdis“, tapusios kovos už LGBTQ+ bendruomenės žodžio laisvę simboliu, autorės Neringos Dangvydės asmeninių daiktų gavome 2022-ųjų pradžioje. Jie buvo pasmerkti išnykti ar pasklisti po skirtingas rankas, bet, palankių aplinkybių dėka, beveik porą metų dulkėjo mažai judintame Neringos kambaryje Užupyje, kol galiausiai buvo rūpestingai pastebėti ir pasiūlyti mums. Dalies daiktų kambaryje, žinoma, nebebuvo, dar dalies mums perduoti negalėjo, tačiau gavome LGBTQ+ bendruomenei neįkainojamą rinkinį. Šį asmeninį archyvą tik pradedame tvarkyti, suprantame, kad užtruksime ilgai. Visgi norisi bent šiek tiek kartu su menininku Anton Karyuk ir jumis praverti dėžutes, prisimenant Neringą ir jos teisingumo siekį, paminint „Gintarinės širdies“ dešimtmetį, Lietuvoje tebegaliojant LGBTQ+ bendruomenę žeminantiems įstatymams.

Didžiąją dalį Neringos archyvo sudaro atvirukai. Dalis jų – adresuoti Neringai, dalis – niekam neadresuoti, jos pačios rinkti ir nespėti išsiųsti. Jie tampa ir centriniu parodos elementu. Pridengti veidrodžiais, simboliškai kuria ryšį su lankytoju, įtraukia į kitus pasaulius, sumaišo laiko nuovoką, atspindi pasikartojimą ir būtinybę kartoti. Asmeninių papuošalų voratinkliai primena, kad veriant ir medituojant prisiminimus, kartotę galima ir nutraukti. Užkeikimai neamžini, kerai išsisklaido. Kai nebežvelgi atgal, o pažvelgi į vidų.

Neseniai neseniai, visai ne tolimoje šalyje, kur cenzūravo knygas, apie kitokius pasaulius galėjai tik pasvajoti. Ten laimi gėris, sunkumai visada įveikiami, naivumas ir tikėjimas yra dorybė. Pasauliai, kuriuose atvirai ir nuoširdžiai rūpi vaikas. Kurį nori auginti taip, lyg pasaka galėtų būti įmanoma, tikra. Pasakose dažniausiai išgelbsti meilė. Kol dar neuždrausta mylėti, Neringos pasaka, dar gali baigtis gerai, o žinojimas, kad cenzūra yra, likti tik seniai seniai.

„Gyvendama heteronormatyvioje visuomenėje, tapau šizoidinio tipo asmenybe, nes per ilgai slapsčiausi. Dabar laikas apsikeisti galios pozicijomis. Pripažinti viešai savo orientaciją. O aš orientuota į meną, gerbiami kolegos, ir tuo didžiuojuosi, ne­pai­sant to, kad esu lesbietė, kovojanti už savo teisę mylėti taip stipriai ir šviesiai, kaip jūs.“ – 2012 metais Neringa meta burtažodį Literatūroje ir mene.

Menininkas – Anton Karyuk, kuratoriai – Augustas Čičelis ir Viktorija Kolbešnikova. Parodoje tekstus skaito: Modesta Ambrazaitytė, Jūratė Juškaitė, Birutė Sabatauskaitė, Lina Žigelytė.

Parodos atidarymas – balandžio 11 d. 16.00–20.00 val. (ateikite sau patogiu laiku). Paroda veikia balandžio 12–14 d. 16.00–19.00 val. Adresas: „išgirsti“, Darbininkų g. 8-1 (atvira laiptinė, trys laipteliai į viršų), Vilnius.

Dėkojame Modestai Ambrazaitytei, Jūratei Juškaitei ir visoms kitoms, padėjusioms išsaugoti Neringos archyvą.

Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

*Ištrauka iš Neringos Dangvydės knygos „Gintarinė širdis“.

Fotodokumentacija: Anton Karyuk.

Anton Karyuk. In a Time Not Long Past

11–14.04.2024

Presentation of Neringa Dangvydė’s archive
Exhibition of Anton Karyuk

“What do I see here? – He exclaimed. – So my gardener is kissing the cook! You have broken the laws of this country, because it is forbidden to love here.”*

At “išgirsti” queer archive we have received some personal belongings of Neringa Dangvydė, the writer, poet, literary critic, editor, translator and author of the book of fairy tales “Amber Heart”, which has become a symbol of the struggle for freedom of expression of the LGBTQ+ community, in early 2022. These things were doomed to disappear or to be scattered in random hands, but, thanks to favourable circumstances, they were lying around for almost a couple of years in Neringa’s room in Užupis, before they were finally noticed and kindly offered to us. Of course some of the items were no longer in the room and some could not be handed over to us, but we received an invaluable collection for the LGBTQ+ community. We are just beginning to organise this personal archive, and we realise it will take a long time. However, we would like to slightly open the boxes together with the artist Anton Karyuk and you, remembering Neringa and her quest for justice, commemorating the tenth anniversary of “Amber Heart”, while the laws humiliating the LGBTQ+ community remain in force in Lithuania.

The main part of Neringa’s archive consists of postcards. Some of them are addressed to Neringa, some of them are not addressed to anyone, collected by Neringa herself and not yet sent. They also become the central element of the exhibition. Covered with mirrors, they symbolically create a connection with the visitor, draw them into other worlds, confuse the sense of time, reflect repetition and the need to repeat. The cobwebs of personal jewellery remind us that, by collecting and meditating on memories, it is possible to break the repetition. Spells do not last, enchantments dissipate. When you no longer look back, you look in.

In a time not long past, in a not so faraway country, where books were censored, you could only dream of other worlds. There, good prevails, difficulties are always overcome, naivety and faith are virtues. Worlds where the child is openly and sincerely cared for. Who you want to raise as if a fairy tale could be possible, real. In fairy tales, it is love that usually saves the day. As long as it is not forbidden to love, Neringa’s fairy tale can still end well, and the existence of censorship can remain in a time long past.

“Living in a heteronormative society, I became a schizoid person because I hid too long. Now it’s time to exchange power positions. To confess my orientation publicly. And I am art-oriented, dear colleagues, and I am proud of it, despite being a lesbian fighting for my right to love as strongly and as openly as you.” – In 2012, Neringa cast her spell in the publication “Literature and Art”.

Artist – Anton Karyuk, curators – Augustas Čičelis and Viktorija Kolbešnikova. Poetry is read by Modesta Ambrazaitytė, Jūratė Juškaitė, Birutė Sabatauskaitė, Lina Žigelytė.

The exhibition opens on April 11, 16.00–20.00 (come when it’s convenient for you). The exhibition is open on April 12–14, 16.00–19.00. The address: “išgirsti”, Darbininkų g. 8-1 (open entrance, three steps up), Vilnius.

We thank Modesta Ambrazaitytė, Jūratė Juškaitė and all the others who helped to preserve Neringa’s archive.

The event is partially funded by the Lithuanian Council for Culture.

*Excerpt from Neringa Dangvydė’s book “Amber Heart” (the gardener and the cook are written in the feminine form in the Lithuanian text).